Giới thiệu về dự án

I. Giới thiệu về Dự án

Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học - Giai đoạn II (SESDP II) xây dựng dựa trên những cải cách giáo dục được hỗ trợ bởi Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học (SESDP, các khoản vay 2582 và 2583-VIE, phê duyệt ngày 25 tháng 11 năm 2009). Chương trình đưa vào áp dụng những phương tiện hành động mới nhằm nâng cao chất lượng và mức độ phù hợp của giáo dục trung học, nâng cao khả năng tiếp cận công bằng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tăng cường công tác quản lý giáo dục. Những phương tiện hành động này bao gồm (i) mô hình trường học đổi mới phương pháp sư phạm; (ii) nâng cấp chuẩn giáo viên; (iii) tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM); (iv) tư vấn hướng nghiệp theo định hướng kỹ năng nhận thức theo đặc thù địa phương; (v) hỗ trợ có trọng điểm cho các nhóm yếu thế mới nổi; và (vi) tăng cường năng lực ra quyết định dựa vào trường học.

Tác động của chương trình phù hợp với Chiến lược Phát triển Giáo dục của Việt Nam, 2011–2020, và sẽ đóng góp vào năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động, công bằng xã hội và tăng cơ hội học tập suốt đời cho mọi đối tượng tốt nghiệp trung học. Kết quả sẽ là nâng cao kết quả học tập và năng lực cạnh tranh của những đối tượng tốt nghiệp trung học.

Khoản vay chính sách (PBL) và khoản vay của dự án sẽ được phối hợp thực hiện trên phạm vi cả nước. PBL hỗ trợ việc thể chế hóa và thực hiện kịp thời các chủ trương và chính sách của chính phủ về giáo dục trung học. Do khoản vay dự án nhằm hỗ trợ việc triển khai những cải cách trong khuôn khổ khoản vay chính sách, nên thành phần đầu ra của hai khoản vay là giống nhau. Chương trình sẽ hỗ trợ ba thành phần bên cạnh các hoạt động quản lý dự án:

  • Thành phần 1: Cải thiện chất lượng và sự phù hợp của giáo dục trung học
  • Thành phần 2: Tăng cường tiếp cận công bằng giáo dục trung học
  • Thành phần 3: Tăng cường Quản lý nhà nước trong giáo dục
Các hoạt động quản lý dự án

Xây dựng tài liệu về STEM và giáo dục hướng nghiệp là một trong các hoạt động thuộc thành phần 1 và thành phần 2 của Chương trình.

Tăng cường giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp hiện được coi là nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc cung cấp tài liệu giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp có chất lượng cao sẽ quyết định sự thành công của Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (SESDP2). Dự kiến trong năm học 2019-20120, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thí điểm giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp tại một số trường THCS và THPT.

II. Mục tiêu của nhiệm vụ

1. Mục tiêu chung

Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và điều chỉnh mô hình giáo dục STEM thích ứng với thực tiễn giáo dục Việt Nam; xây dựng tài liệu tập huấn và các khóa tập huấn về giáo dục STEM cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các cấp; cải thiện kĩ năng dạy và học theo mô hình STEM thông qua các bài dạy và chủ đề trong Chương trình Giáo dục phổ thông từ sau năm 2018; trên cơ sở giáo dục STEM, xác định năng khiếu sở trường của học sinh, từ đó định hướng cho học sinh lựa chọn nghề nghiệp sau khi học xong THPT cũng như đinh hướng phân luồng hướng tới xác định nghề nghiệp tương lai cho học sinh THCS và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết học sinh với định hướng nghề nghiệp nhằm giúp các em hiểu được nhu cầu của thị trường lao động để có thể tìm được việc làm phù hợp.

 

2.  Mục tiêu cụ thể

- Cung cấp kiến thức cơ bản về mô hình giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên và cán bộ quản lí các cấp.

- Thiết kế mô hình giáo dục STEM theo quy trình chuẩn quốc tế có tính đến các đặc trưng của giáo dục hướng nghiệp sau phổ thông ở Việt Nam hiện nay, cũng như mô hình giáo dục STEM đang được xây dựng bởi một nhóm các nhà nghiên cứu và giáo viên trong phạm vi SESDP2.

- Thực nghiệm mô hình giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp tại một số trường trung học

- Triển khai mô hình giáo dục STEM đến cấp trung học trên phạm vi toàn quốc.

- Thông qua giáo dục STEM rèn luyện cho học sinh các kĩ năng: Quan sát tìm kiếm ý tưởng khoa học, khám phá ý tưởng mới, thử nghiệm, trải nghiệm; kĩ năng hợp tác, giao tiếp và sáng tạo khoa học kĩ thuật.

- Hỗ trợ những người xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp các kỹ năng giáo dục STEM trong các trường phổ thông (ví dụ: quan sát tìm kiếm ý tưởng khoa học, khám phá ý tưởng mới, thử nghiệm, trải nghiệm; kĩ năng hợp tác, giao tiếp và sáng tạo khoa học kĩ thuật).

- Tăng cường mối liên kết giữa giáo dục STEM và giáo dục hướng nghiệp với khu vực tư nhân, ví dụ trải nghiệm các hoạt động liên quan đến giáo dục STEM tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các viện nghiện cứu, v.v., nhằm tiếp cận hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh.

- Hỗ trợ các nhà phát triển chương trình giảng dạy đảm bảo học sinh trung học có được những kinh nghiệm thực tiễn từ các hoạt động liên quan tới giáo dục STEM tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh cũng như các viện nghiên cứu nhằm mục đích kết nối học sinh với các định hướng nghề nghiệp tiềm năng liên quan tới STEM (cả công việc trước mắt và giáo dục trong tương lai).

- Nêu bật tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp, mô tả cụ thể từng công việc, phương pháp để tìm kiếm nguồn thông tin về nhu cầu thị trường lao động, tích hợp giáo dục hướng nghiệp với các môn học khác

- Cho thấy mối liên kết giữa STEM và giáo dục hướng nghiệp.